Rozvoj města

19. července 2018
Cyklostezka Brodský – Červený Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší
Záměr Hlavním účelem cyklostezky má být pohodlné propojení centra Červeného Kostelce a rekreační oblasti Brodský, dále propojení centra města přes Svojsíkův park do průmyslové zóny Stolín (a výhledově též až do Babiččina údolí) a v neposlední řadě také bezpečné propojení mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. Trasování cyklostezky pro pěší a cyklisty je patrné z přiložených dokumentů.Dopravní řešeníCyklostezka je navržena z většiny segregovaně od ostatní dopravy, v úsecích vedoucích Obč
17. dubna 2019
Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka v Červeném Kostelci
Úvahu a nástin možného řešení, zhodnocení současnosti a návrh prozatímních zlepšováků zpracoval MgA. Viktor Vlach ve studii nazvané "Dočasné úpravy náměstí T.G.Masaryka v Červeném Kostelci".Na základě tohoto návrhu již byly realizovány některé dílčí úpravy a ostatní budou realizovány postupně v rámci oprav
3. dubna 2018
Domov pro seniory
V únoru 2018 si nechalo Město Červený Kostelec zpracovat investiční záměr na novostavbu domova pro seniory.
18. února 2014
Domov s pečovatelskou službou, Letná
Studie zpracovaná v roce 2007 řešila umístění domu s pečovatelskou službou na Letné. Navrhované objekty vycházely z měřítka stávající zástavby, které je dáno sousedstvím bytového domu. Na svažitém pozemku se navrhují tři samostatné domy: dva dvoupodlažní a jeden třípodlažní. Na každém podlaží by bylo situováno 8 bytů. Před
27. července 2017
Koncepce působení městského architekta
 Od dnešního dne 27. 7. 2017  je vyvěšen v sekci "Rozvoj města" návrh koncepce fungování městského architekta v konečném znění, které schválila Rada města dne 10.4.2017 usnesením č. R-2017/08/45. Nedopatřením byla 12.5.2017 vyvěšena pracovní verze, která byla předložena Radě města před jejím schválením, za což se omlouváme.Odbor rozvoje města 
23. července 2018
Koncepce řešení náměstí T. G. M.
Studie zpracovaná v roce 2011 analyzuje dosavadní návrhy řešení náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci a na základě této analýzy navrhuje koncepci nového uspořádání náměstí. Ta je však podmíněna realizací dopravního propojení ulic Sokolská, Manž. Burdychových a Náchodská jižně od náměstí.
15. července 2019
Prostor u vlakového nádraží
Ulice k vlakovému nádraží je dlouhodobě v neutěšeném stavu a není dobrou vizitkou města. Před její nutnou rekonstrukcí je však třeba vyřešit několik problémů.V roce 2014 připravil tehdejší městský architekt návrh řešení dopravy v této ulici jako podklad pro jednání s Královéhradeckým krajem. Návrh počítal s rozsáhlým výkupem pozemků a budov od Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, demolicemi a výstavbou velkého dopravního terminálu u vlakového nádraží. Naopak autobusové nádraží v cen
27. března 2018
Přístavba tělocvičny u ZŠ V.Hejny
V březnu 2018 byla dokončena vyhledávací studie na přístavbu nové tělocvičny u Základní školy V.Hejny, kterou podle zadání Města Červený Kostelec vypracoval Vladislav Arnošt, SportPROJEKTING z Náchoda.
14. srpna 2019
Regenerace parku A. B. Svojsíka
Lokalita Svojsíkova parku má potenciál stát se atraktivním rekreačně-sportovním centrem města. K tomuto účelu byla vypracována studie a následně i projektová dokumentace, jejíž realizace však již několik let čeká na vhodný dotační titul.
9. listopadu 2014
Regenerace sídliště Generála Kratochvíla
Sídliště Generála Kratochvíla je se svými více než dvěma sty bytů druhým největším sídlištěm v Červeném Kostelci. Leží ve výhodné poloze v těsném dotyku užšího centra města na jižně orientovaném svahu. Sídliště vzniklo v 80. letech minulého století a svým stavem a uspořádáním odpovídá době sv&ea
17. srpna 2016
Rekonstrukce ulice Sokolská
Město Červený Kostelec ve spolupráci se SÚS Královéhradeckého kraje připravuje celkovou rekonstrukci ulice Sokolská. V současné době je vybrán dodavatel projektové dokumentace. Ten navrhne konkrétní uspořádání uličního profilu, dopravní i technické řešení.Součástí stavby bude nová vozovka, chodníky, pruhy pro parkování, městská zeleň a mobiliář vč. veřejného osvětlení. Rekonstruovány budou rovněž všechny sítě technické infrastruktury. Rozsah plánované stavby je patrný z přiložených dokumentů.
3. června 2018
Studenti architektury zpracovali dle svého pohledu návrhy na vylepšení vytipovaných prostorů ve městě
Ve dnech 27. až 29. dubna 2018 přijelo do Červeného Kostelce čtyřiadvacet studentů magisterského studia oboru Architektura a urbanismus Fakulty architektury ČVUT, aby v rámci předmětu Krajinářská architektura pod vedením Ing. Radmily Fingerové zpracovali krajinářská témata pro město Červený Kostelec.   Studenti se rozdělili do sedmi týmů a řešili propojení města s okolní krajinou, park A. B. Svojsíka a jeho okolí, centrum města a kemp Brodský. První den byl věnován průzkumu terénu a diskusi s p