Sloupek starosty

17. prosince 2019

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou.
5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu včetně divácké tribuny získal dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Obě tyto akce v součtu znamenají investice za více než 80 milionů korun. Město má na tyto investice uspořené peníze a i z tohoto důvodu je možné se do takto velkých akcí pouštět. O dalším postupu těchto významných projektů vás budeme informovat. Dále bychom rádi v druhé polovině roku započali s dlouho očekávanou úpravou náměstí, spočívající v dláždění, úpravě zeleně, mobiliáře a podobně. Studii řešení náměstí bychom měli dostat od architekta Viktora Vlacha na konci února. Studie bude následně zveřejněna na webu města v sekci investiční akce. Další připravenou investicí je rekonstrukce staré vodárny na konci Langrovy ulice. Dále je připraveno vybudování nového chodníku od obalovny k Devíti křížům, kde bychom rádi získali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury. Dále je do rozpočtu zařazeno pořízení nafukovací sportovní haly, abychom kapacitně posílili příští zimní sportovní sezonu. Dalším úkolem bude příprava projektů na další roky. Mezi tyto projekty například patří projekt Veřejného prostranství mezi školami, revitalizace parku A. B. Svojsíka, opěrná zeď včetně kanalizace v ulici Na Strži, rekonstrukce ulic Letná, Dvořáčkova, Lipky, dokumentace na vybudování chodníku v Olešnici od ZŠ po bývalou prodejnu, dále dokumentace na chodník v průmyslové zóně od bývalého Retipu po SaarGummi. Dále bychom rádi pořídili studii na tělocvičnu mezi základní a střední školou a byl bych rád, abychom také začali přípravu projektu domu pro seniory. Také budeme projektovat rozšiřování sítě optického kabelu na sportoviště a čistírnu odpadních vod. Rádi bychom pořídili studii na festivalový areál ve Smetanových sadech a studii na rozvoj kempu Brodský. Dále bychom měli začít s přípravou dokumentace na nové školní a víceúčelové hřiště v Olešnici, dále budeme řešit projekt na úpravu hřiště „Sokolák“ a byl bych rád, abychom vytvořili projekt na vybudování přiměřeně velkého skateparku. Také budeme opravovat chodníky například v ulici 5. května od křižovatky u Jána po ulici Školní, dále budeme v koordinaci se společností ČEZ plánovat opravu chodníků v ulici Bratří Čapků ve Lhotě, v ulici 5. května od konzumu k hospicu a chodník v oblasti Tyršova náměstí a Langrovy ulice. Tato dlouhodobější spolupráce vede k tomu, že při přeložce vrchního vedení elektřiny do zemního kabelu budou následně opraveny chodníky a případně nově vhodněji umístěno veřejné osvětlení. Dále budeme pokračovat v projektové dokumentaci na kanalizaci a částečnou přeložku vodovodu v Zemědělské ulici. Z významných oprav bych rád upozornil na opravu chlapeckých záchodů a chodeb v ZŠ Václava Hejny, které navazují na letošní opravu dívčích záchodů. Tato oprava je naplánována na dobu letních prázdnin. Také budeme pokračovat v opravách bytů a zateplování bytových domů.
Dále se nám podařilo navázat osobní komunikaci s asijským zástupcem vlastníka areálu společnosti Textonia. Na osobní schůzce u nás na radnici jsme si popsali aktuální situaci, ze které vyplynulo, že majitel chce tento objekt prodat jako celek. Město je v tuto chvíli v pozici koordinátora jednání s možnými investory, do konce roku bychom měli získat nabídkovou cenu, abychom mohli dále jednat. Budu se snažit tento nelehký úkol i nadále aktivně řešit a uvidíme, jaké možnosti se nám ukážou.
Měsíc leden bude ve znamení bilancování roku 2019. S řadou z vás se potkám na výročních členských schůzích vašich spolků a rád si opět seznámím s vaší bohatou spolkovou činností.
Dále mi dovolte, abych vás pozval na 5. městský ples, který se bude konat 25. 1. v naší sokolovně. Tento ples je opět připravován v úzké spolupráci s místními firmami a velice děkuji za naši vzájemnou spolupráci. Také si vás dovoluji pozvat na slavnostní otevření a první kulturní akci v nově zrekonstruovaném malém sále divadla. Touto akcí bude 29. 1. 2020 koncert hudební formace Robert Balzar Trio. Budu si přát, aby tento nový prostor pomyslně otevřel dveře dalšímu kulturnímu vyžití v našem městě.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval radním, zastupitelům, všem pracovníkům městského úřadu, ředitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací za odvedenou práci v roce 2019 a věřím, že se nám v roce 2020 podaří život v našem městě opět vylepšit. Naložili jsme si na tu společnou káru pořádnou kupu práce, ale věřím, že to zvládneme.
Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, zdravou mysl, radost ze života a úsměv na tváři.
S úctou Rostislav Petrák, starosta

Starší články

29. listopadu 2019
Vánoční slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v adventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. výročí sametové revoluce. V našem městě jsme si toto významné výročí připomínali při několika příležitostech. Komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro nás všechny připravila velice zajímavý svátečn
31. října 2019
Listopadové slovo starosty
Vážení spoluobčané,měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se v
25. září 2019
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč. Dále je započato
26. srpna 2019
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci stř
24. června 2019
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří. Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni
31. května 2019
Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje poskytl aktuální informace.Nejprve si vás dovolím informovat o již dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém řízení na provedení rekonstrukce této 2,6 km dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výběrového řízení, organizovaného Královéhradeckým krajem se přihlásila jedna firma, která nesplnila požadavky výběrového řízení, protože nabídla příliš vysokou cenu. Z tohoto důvodu
26. dubna 2019
Májové slovo starosty
Vážení občané našeho města, jako každý měsíc za posledních čtyři a půl roku otvírám svým článkem pro vás tento městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím místem v Královéhradeckém kraji v kategorii celobarevného zpravodaje. Rád bych touto cestou právě přes úvodník zpravodaje poděkoval redaktorům za jejich práci. Děkuji Oldřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby neztratil nic na svém lesku a byl se svými informac
27. března 2019
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět se vám pokusím úvodním článkem tohoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na radnici a připomenout některé události.Jak jsem již psal v minulém čísle, momentálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme kompletně vybrané dodavatele oprav naplánovaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stěžejní investiční akci letošního a příštího roku, a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na konci dubna a věřím
25. února 2019
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje vám poskytnout aktuální informace.Únor byl tradičně měsícem rekapitulace minulého roku a zároveň měsícem příprav nové stavební sezony. Během února jsem navštívil celou řadu spolků a rád jsem na členských schůzích zaznamenal bohatou spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem městě tak pestrá nabídka zájmových činností a moc mě těší, že zavedený dotační program spolkům opravdu pomáhá. O městských dotacích
31. ledna 2019
Únorové slovo starosty města
Vážení občané našeho města,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vám poskytl další informace o dění v našem městě.Již tradičně se nejprve vrátím k událostem minulého měsíce. V polovině ledna jsme na jednání zastupitelstva schválili smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem o společném postupu realizace rekonstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná akce je naplánována na roky 2019 a 2020. V březnu, po výběrovém řízení, bychom měli znát dodavatele stavby a předpokládám, že v dubnu ne
2. ledna 2019
V letošním roce nás čeká řada investičních akcí
Vážení občané našeho města,věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019. V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Do