Sloupek starosty

2. října 2017

V zájmu zachování demokracie vyjádřete svůj názor u voleb

Hezký říjnový den vám všem.
Dovolte, abych vám i tentokrát v úvodníku našeho zpravodaje poskytl pár informací o dění na radnici. Jak jsem již psal v minulém čísle, příprava rozpočtu na příští rok je v běhu a děkuji všem, kteří jste mi pos-lali své podněty, za vaši aktivitu. Tyto návrhy posoudíme, a pokud to bude reálné, tak je zařadíme do oprav v příštím roce.
Dále bych vás rád informoval o některých investičních akcích. Stavba cyklochodníku u bývalého Elitexu úspěšně pokračuje, kanalizace u školy v Horním Kostelci je dokončena včetně nového povrchu vozovky. Také byl dokončen akustický strop v sokolovně, zahrada u ZUŠ včetně přírodního amfiteátru a přístavba spojovací chodby a schodiště v mateřské škole v ulici Náchodská.
8. září jsme slavnostně předali novou hasičskou cisternu hasičům ve Lhotě a věřím, že tato velkokapacitní cisterna, na kterou jsme získali devadesátiprocentní dotaci, bude dobře sloužit k ochraně majetku nejen v našem městě.
Z oprav byly například nově předlážděny chodníky v ulici Koubovka a další část chodníků na hřbitově. Také budou opraveny povrchy komunikací Na Bedně, u společnosti Albi a rozšíření parkoviště za zdravotním střediskem. Některé akce převádíme do příštího roku, jako je úprava malého sálu divadla. Zde byla po delší diskusi upřesněna představa o užívání tohoto prostoru ve prospěch kulturních akcí malých forem, samozřejmě při zachování univerzálnosti tohoto prostoru. Dále jsme posunuli akci vybudování kontejnerového zázemí volejbalových kurtů do příštího roku, protože jsme podali žádost o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a realizace je naplánována na první polovinu příštího roku.
Opěrnou zeď v ulici Lánská také posouváme na příští rok. Do výběrového řízení na zhotovitele, i přes oslovování konkrétních firem, se nikdo nepřihlásil. Mnozí z vás mi jistě potvrdí, že sehnat v aktuální době řemeslníka je velmi těžké a podobně hodně práce mají jak projektanti, tak stavební firmy. I z těchto důvodů se nám některé akce prodlužují, jak ve fázi přípravy projektu, tak v realizaci. Věřím, že tuto situaci úspěšně vyřešíme.
Rád bych se také vrátil k akci „Co (u)dělat v parku A. B. Svojsíka“. Na konci prázdnin jsme se společně setkali na tomto místě a vyzkoušeli, co by se v parku dalo dělat. Moc děkuji, že jste přišli a podělili se s námi o vaše názory k tomuto prostoru. Získané poznatky poslouží při tvorbě zadání pro výběr zahradního architekta, který následně připraví dokumentaci tohoto projektu.
Dále je dokončována studie fotbalového zázemí architektem Pavlem Šmelhausem, která bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. Po celou dobu tvorby a připomínkování této studie úzce spolupracujeme s vedením fotbalového oddílu, vedoucím odboru rozvoje města a městským architektem. Až bude studie dokončena, tak ji zveřejníme na webu města, abyste se s ní mohli seznámit.
Nově do příprav investičních akcí vstupuje rekonstrukce ulice Jiráskova. Rádi bychom ve spolupráci s Královéhradeckým krajem tuto ulici opravili. Město by rádo při této příležitosti vyměnilo starou kanalizaci v úseku od křižovatky u hotelu Černý kůň po konec areálu Textonie. Také je potřeba vyměnit starý vodovod v úseku od zmíněné křižovatky do Horního Kostelce v délce cca 700 m. Pokud přidáme  výměnu chodníků a veřejného osvětlení, tak náklady ze strany města jsou odhadnuty na 40 mil. Kč. Tuto akci začínáme intenzivně připravovat, abychom mohli rekonstrukci společně realizovat např. v letech 2019 a 2020. Plánovaná rekonstrukce ulice Sokolská není touto akcí ohrožena, příprava zdárně pokračuje a realizace je momentálně plánována na rok 2021.
Závěrem mi dovolte vzpomenout 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Rád bych touto cestou poděkoval spolku T.G.M. v čele s panem Milanem Hruškou za uctění památky našeho prvního demokratického prezidenta. Mám pocit, že všichni tak trochu pod starostmi všedních dnů zapomínají na základní hodnoty fungování naší demokratické společnosti a na práci těch, kteří ji tvořili, udržovali, chránili, nebo po 40. letech socialismu opět oživovali. Jsem přesvědčen o tom, že naším aktuálním úkolem je chránit a pečovat o naši demokracii. Již několikrát bylo řečeno, že demokracie je pro svou otevřenost a svobodu křehká, a proto ji prosím ochraňujme nejen pro generaci naší, ale i generaci našich dětí a vnoučat. Autoritářské přístupy a pojetí řízení státu a společnosti jako firmy demokracii nepomáhá.
Proto si vás dovoluji požádat, abyste šli 20. nebo 21. října k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a svobodně, po zralé úvaze svým hlasem vyjádřili svůj názor.
Přeji vám všem hezké říjnové dny.
S úctou Rostislav Petrák

Starší články

Prioritou bude příprava rozpočtu na rok 2018
Hezký zářijový den, milí spoluobčané,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vás informoval o aktuálním dění na radnici a v našem městě. Máme za sebou tři čtvrtiny roku, začínáme hodnotit, co se podařilo, co méně a začínáme plánovat co uděláme v příštím roce. Od začátku září budeme připravovat rozpočet pro rok 2018. Pokud vidíte ve svém okolí, co by bylo dobré udělat nebo opravit, napište mi to prosím na adresu rostislav.petrak@mestock.cz, nebo mi to prosím přijďte říct na radnici, rád
Přijďte se podělit s názorem, jak využít park
Hezký červnový den, milí spoluobčané,dovolte mi, abych se v úvodníku tohoto prázdninového zpravodaje ohlédl přes rameno a připomněl některé události a stavební počiny.Nejprve bych vás rád seznámil s tím, co se vybudovalo, opravilo a co nás ještě letos čeká. Jak jsem již informoval, nové tenisové zázemí už bezmála 2 měsíce slouží  ke spokojenosti všech svému účelu. Dále jsme v tomto roce dokončili stavební úpravy návsí ve Stolíně a na Bohdašíně. Dokončením těchto návsí jsme završili rozsáhlé inv
V červnu nás čeká řada významných událostí
Dobrý červnový den, milí spoluobčané.Jak již titulní strana červnového zpravodaje napovídá, dovolte i mně, abych vás srdečně pozval na vzpomínkovou akci „Libuše volá Londýn“.Vedlejší článek popisuje program, který je pro nás všechny na neděli 11. června připraven. Věřím, že svou účastí podpoříte tuto akci a společně po 75 letech uctíme památku odvážných lidí, kteří v době strachu a nebezpečí ztráty života věděli, co je dobré a co špatné. Podle toho konali a nakonec za to zaplatili svými životy
I práce může navodit pocit štěstí
Hezký májový den milí spoluobčané.  Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nejkrásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme se rozloučili se zimou a příroda nabírá na plné síle.  V květnu nás čekají dva státní svátky. Nejprve prvního května Svátek práce a o týden později osmého Den vítězství – nad fašismem a ukončení II. Světové války. Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma svátky společně. 8. května 1945 kapitulovalo fašistické Německo a zavládly okamžiky štěstí, radosti, chutě do života a možná u větš
Čeká nás nový státní svátek
Milí spoluobčané,přeji vám všem příjemný začátek jara a věřím, že jarní slunce ve vás probouzí dostatek energie a pozitivního myšlení. Tentokrát si vám dovolím jen krátce předat aktuální informace. Dám na doporučení své dcery a budu stručnější.Od začátku dubna bude nově otevřena restaurace Divadlo. Přestávka v provozu oblíbeného podniku byla trochu delší, než jsme si všichni přáli, ale jsem přesvědčen, že oprava a úprava interiéru před předáním novému provozovateli byla dobrým řešením. Přeji no
Ohlédnutí za návštěvou prezidenta ČR
Hezký březnový den,tentokrát si dovolím tento úvodník zpravodaje věnovat návštěvě prezidenta České republiky, který nás navštívil 16. února. Protože po Kostelci kolovala řada informací a já na drby obecně nedám, pokusím se vám popsat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu v našem městě z mého pohledu.Vše to začalo dopisem od pana hejtmana. Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy třídenní prezidentské návštěvy Královéhradeckého kraje navrhl i návštěvu našeho města. Tento návrh jsem neodmítl z
Děkuji všem za práci odvedenou v r. 2016
Milí spoluobčané,v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, co nás čeká v roce 2017, a zároveň jsem slíbil, že vás v tomto čísle budu informovat o událostech loňského roku.Začnu největšími akcemi, a to dokončením projektu splaškové kanalizace ve Stolíně a Mstětíně doplněné dešťovou kanalizací a opravou povrchů z velké části v plné šíři vozovky. Tato akce byla doplněna vybudováním kanalizačních přípojek a završená úpravou návsi, kterou ještě musíme dokončit, až nám to počasí dovolí. Z
Co nás tento rok čeká?
Přijměte prosím mé novoroční pozdravení vám všem.Je začátek nového roku a čeká nás ten dvoutisící sedmnáctý. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města jsme schválili nejdůležitější bod, a to rozpočet pro rok 2017. Dovolím si tímto vyjmenovat nejdůležitější investice, opravy a akce, které máme pro tento rok naplánované.Začnu přípravou projektových dokumentací jako základu pro realizace do dalších let. Nejdůležitější je příprava projektu rekonstrukce Sokolské ulice. Rádi bychom letos získali s
Přeji všem klidné prožití adventu
Hezký prosincový den milí spoluobčané,ještě než přejdu k adventnímu času a vánočnímu přání, dovolte mi, abych se trochu ohlédl do měsíce listopadu. Mimo hektického pracovního měsíce spojeného s přípravou rozpočtu bych rád vzpomněl některé společenské události.Začnu tou smutnou. 19. listopadu zemřel ve věku 88 let pan Luboš Vejr, dlouholetý zaměstnanec a také zastupitel města Červený Kostelec. Jako investiční technik města se podílel na celé řadě staveb. Jednalo se například o stavbu školky Větr
Dokončujeme velké investiční akce
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám opět prostřednictvím sloupku starosty sdělil několik informací o dění na radnici.Nejprve mi dovolte, abych vás informoval o investičních akcích, které jsou dokončeny, nebo je dokončujeme. Nejrozsáhlejší stavbou tohoto roku bylo vybudování kanalizace ve Stolíně a Mstětíně včetně přípojek. K dotované splaškové kanalizaci (dotace Ministerstva zemědělství) jsme přiřadili kanalizaci dešťovou a celou akci jsme završili vybudováním nových povrchů vozovek. Moment
Čeká nás příprava na další rok
Hezký říjnový den, milí spoluobčané.Vstupujeme do podzimního času a pomalu se připravujeme na zimu. Věřím, že se vám na vašich zahradách urodilo a daří se vám úrodu sklidit.Na radnici začínáme přípravu rozpočtu na rok 2017. Shromažďujeme od příspěvkových organizací a odborů města podněty a podklady, abychom finančně připravili činnosti, opravy a investice, které budou mít prioritu v příštím roce. Tento plán je velmi důležitý a určuje směr a tempo práce v dalším roce. Nezbytné pro tvorbu tohoto