Sloupek starosty

29. června 2020

Prázdninové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo našeho zpravodaje, ve kterém vám přináším informace týkající se aktuálního dění v našem městě.
Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci.
Dalším rozpracovaným projektem je revitalizace parku A. B. Svojsíka. Společnost Terra Florida zapracovala naše poslední připomínky a projekt se blíží do finální podoby a dokumentace bude na podzim předána. Dalším projektem, který bude brzy dokončen, je dokumentace pro úpravu veřejného prostranství mezi školami. Na sklonku měsíce června jsme absolvovali schůzku s dodavatelem dokumentace a dokumentace pro zhotovení bude v srpnu dokončena a předána. V srpnu také budeme pokračovat v architektonické soutěži o ná-vrh tělocvičny mezi základní a střední školou. Budeme vybírat z pěti návrhů a o vý- sledku soutěže vás následně budeme informovat. Dále rozjíždíme zadání studie kempu Brodský a studie revitalizace pros-toru sídliště v ulici Generála Kratochvíla.
Děkuji vám všem, kteří jste se vyjádřili v anketě, za váš čas a úsilí věnované tomuto městem připravenému dotazníku. Budeme hledat to nejvhodnější řešení hlavně pro vás, kteří na sídlišti žijete a trávíte zde nejvíce času. Také jednáme se Správou železnic ohledně řešení zanedbaného prostoru u vlakového nádraží. Byl bych rád, abychom v tomto prostoru našli vhodné řešení, aby tato pomyslná brána do města byla důstojným prostorem.
Na autobusovém nádraží děláme pouze dílčí vylepšení týkající se mobiliáře a zeleně. Tento prostor a prostor náměstí bude analyzován v dopravní studii, která bude dodána v letních měsících a bude sloužit jako podklad pro budoucí koncepční řešení dopravy a uspořádání centra města, například pomocí ideové architektonické soutěže. Dále připojuji aktuální informaci k pro- jektu fotbalového zázemí. Zastupitelstvo královéhradeckého kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 3 miliony korun na tento projekt. Děkuji tímto zastupitelům Královéhradeckého kraje za podporu této investice.
Dále mi dovolte, abych krátce upozornil na probíhající investice a opravy. Rekonstrukce Jiráskovy ulice běží dle předpokladu, chodník v úseku obalovna – devět křížů je dokončen. Dále bude následovat oprava chodníku v ulici 5. května od Jána po ulici Školní a chodník u Daliborky. Také bychom rádi opravili další místní komunikace za podpory dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti Mstětín. Státní pozemkový úřad bude v rámci schválených pozemkových úprav v katastrálním území Stolín budovat cestu od Galčeku směrem na Náchodec a do Stolína, včetně řešení odvodu srážkových vod.
Také probíhá úprava zahrady za knihovnou a jsem rád, že se tento projekt posunul ve své realizaci. Pokračujeme v úpravách Domku Boženy Němcové, na provedené opravy bude navazovat úprava vstupní místnosti kupeckého krámku dle návrhu ateliéru architektů RCNKSK.
Dále rozbíháme přípravu strategického plánu města na další osmileté období a dovoluji si vás tímto požádat o vaši aktivitu a zapojení se do participační části přípravy tohoto dokumentu.
Děkuji tímto všem radním, členům komisí rady, pracovníkům úřadu a městskému architektovi za práci při přípravě investic a oprav. Máme toho naplánováno hodně a jsem rád, že se nám krok za krokem daří tento ambiciózní plán postupně plnit.
V červnu jsme v rámci druhé výzvy podpořili částkou přesahující 130 tisíc korun veřejně prospěšné akce a projekty červenokosteleckých spolků. V zářijovém zpravodaji vám předložíme podrobný přehled poskytnutých dotací z městského dotačního programu za rok 2020.
Samozřejmě sledujeme aktuální finanční situaci, již dvakrát tuto problematiku řešil finanční výbor a je naší maximální snahou získat na připravené projekty finanční prostředky z dotací. Snažíme se posilovat názor podporující rozvoj regionálních ekonomik pomocí investic měst a obcí finančně podporovaných státem.
Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za to, jak třídíte odpady. Naše město se opět po dvou letech umístilo na stupních vítězů v projektu Královéhradeckého kraje a společnosti EKO-KOM a.s. „Čistá obec 2019“, tentokrát na druhém místě v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel.
V závěru mi dovolte, abych vám popřál hezké léto a pozval vás na celou řadu kulturních akcí pořádaných městským kulturním střediskem. Samozřejmě vás srdečně zvu i na folklorní festival, který bude letos návratem ke kořenům hlavně s českými a slovenskými soubory.
S úctou
Rostislav Petrák, starosta

Starší články

27. května 2020
Červnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a ta-ké děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu reko
24. dubna 2020
Májové slovo starosty
Vážení spoluobčané,již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní. Rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří šijete roušky, nebo nějakým jiným způsobem pomáháte v této nelehké situaci. Dále děkuji panu Vladimíru Vítkovi ze společnosti PANDA FROST s.r.o., že pro potřeby pečovatelek a záchranných složek města věnoval 400 ks respirátorů
1. dubna 2020
Dubnové slovo starosty
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
16. března 2020
Informace starosty města z 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané,dovoluji si vám poskytnout základní informace týkající se aktuální situace ve městě. Všichni víme, že se nacházíme ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu a omezeném pohybu osob. Na základě vyhlášeného nouzového stavu se ve čtvrtek večer sešla městská rada a reagovala na nařízení vyhlašující nouzový stav a je i nadále připravena pružně reagovat na aktuální opatření. Ředitelé uzavřených škol komunikují pomocí svých informačních kanálů s rodiči a žáky. Děkuji tímto za to, že výuka
12. března 2020
Březnové slovo starosty
Vážení spoluobčané,opět po měsíci si vám dovoluji pomocí tohoto zpravodaje poskytnout důležité informace o dění v našem městě.Začnu informacemi, které jsou v tuto chvíli nejdůležitější. Rekonstrukce Jiráskovy ulice začne již tento měsíc. S mnohými z vás, kterých se tato stavba dotýká, jsme se 26. 2. potkali na informačním setkání se zhotovitelem stavby, tedy se zástupci společnosti M-silnice a. s. Věřím, že během nadcházejících devíti měsíců najdeme vždy ta nejlepší řešení při této komplikované
29. ledna 2020
Únorové slovo starosty
Vážení spoluobčané,vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce a opět si vám dovoluji přinést aktuální informace z radnice. Začnu těmi lednovými. Od počátku měsíce začala fungovat nově zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí a v tuto chvíli jsou ještě některá místa volná. Toto zařízení je určeno převážně pro děti maminek, které se potřebují brzy vrátit do práce, například na částečný úvazek či pouze na některé dny v pracovním týdnu. Dětská skupina sídlí v
17. prosince 2019
Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou. 5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt reko
29. listopadu 2019
Vánoční slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, tentokrát vystrojený v adventním hávu. Ještě než se plně ponoříme do adventního času, dovolte mi, abych se ohlédl do listopadu. Listopad se nesl v duchu 30. výročí sametové revoluce. V našem městě jsme si toto významné výročí připomínali při několika příležitostech. Komise rady města pro kulturní a spolkovou činnost ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro nás všechny připravila velice zajímavý svátečn
31. října 2019
Listopadové slovo starosty
Vážení spoluobčané,měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se v
25. září 2019
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč. Dále je započato
26. srpna 2019
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci stř