Sloupek starosty

31. října 2019

Listopadové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se výběrová řízení na stěžejní stavební zakázky příštího roku budou provádět již během letošního podzimu. Byl bych rád, abychom se pohnuli ve stěžejních realizacích, a to rekonstrukci ulice Jiráskovy a Horního Kostelce. Rád bych upozornil vás, kteří nemáte připojený váš dům do kanalizačního řádu v této ulici, abyste využili zimního času a nechali si vyprojektovat vaši přípojku a následně ji v koordinaci s rekonstrukcí této ulice řádně připojili na kanalizační řád. Po rekonstrukci povrchů nebude žádoucí do nové konstrukce vozovky zasahovat. Další stěžejní akcí příštího roku je plánovaná rekonstrukce fotbalového zázemí včetně divácké tribuny. Tato stavba má vydané stavební povolení, TJ Červený Kostelec má podanou žádost o dotaci a na konci října již bude znám výsledek výběrového řízení. Výsledek, zda bude dotace přidělena, budeme znát na konci ledna. Věřím, že v příštím roce konečně přijde na řadu i úprava náměstí a také očekávané vybudování nového chodníku v úseku od obalovny k Devíti křížům. Dále bude připravena přestavba staré vodárny včetně technologie.
Pokud se vše podaří, tak budou do návrhu rozpočtu připraveny investice přesahující 140 milionů korun. Samozřejmě je zde řada neznámých, ale to je v současném rychlém běhu světa normální. Finančně bychom měli být schopni tyto rekordní investice pokrýt z úspor, z příjmů rozpočtu roku 2020 a také předjednáváme možnosti získání úvěru od bank. Na konci tohoto roku bude město prakticky oddluženo a nový úvěr bude určen na podporu plánovaných investic v dalších letech.
Dále mi dovolte, abych vás krátce informoval o naší zahraniční návštěvě v partnerském městě Uchte v Dolním Sasku. Opět po dvou letech měla možnost tentokrát dvanáctičlenná delegace, tvořená radními, zastupiteli, ředitelem školy a učiteli, navštívit toto město. Co se týká výstavby a investic, je toto město v podstatě hotové. Přibývají pouze instituce sociálního charakteru, jako je denní stacionář a odlehčovací služba pro seniory, sociální bydlení pro matky s dětmi v kritických životních situacích a také školky pro děti, nebo přesněji řečeno jesle. Podstatnou část dětí tvoří děti imigrantů a je zřejmé, že i zde bude docházet k jisté proměně společnosti, a budu našim přátelům z Německa držet palce, aby se jim integrační proces povedl dle jejich představ.
V další části tohoto úvodníku zpravodaje bych rád poděkoval paní Evě Zajíčkové, se kterou jsme se ve hřbitovní kapli minulý měsíc rozloučili. Paní Eva Zajíčková byla po dobu čtrnácti let zastupitelkou našeho města. Poprvé zastávala zájmy našich občanů v listopadu roku 1994 a naposledy tomu bylo v červnu loňského roku. Všichni si pamatujeme paní Evu Zajíčkovou jako ženu ve svých názorech přímou a odváž-nou. Svým naturelem energické ženy výrazně přispívala k věcné diskuzi a odpovědnému rozhodování, a to vždy v zájmu našeho města, našich občanů a svého přesvědčení. Její osobitý přístup napomáhal zdravé a demokratické atmosféře na půdě městského zastupitelstva. Byla příkladem aktivního, samostatného a pracovitého člověka, který svým proaktivním přístupem pomáhá svobodné a sebevědomé společnosti. Dovolte mi, abych paní Evě Zajíčkové za nemalou část jejího života, kterou věnovala městu Červený Kostelec, s úctou poděkoval.
V závěru si dovolím připomenout 30. výročí od sametové revoluce. 30 let je dlouhá doba, dá se říci, že se jedná o produktivní dobu jedné generace. Všichni vnímáme, že aktivní generace té doby již odchází a přichází generace nová. 30 let je doba, při které je toho možné hodně nového udělat, ale je to i doba, za kterou toho můžeme jako společnost hodně zapomenout. Jedinou cestou do budoucna je dle mého názoru vzdělaná a aktivní společnost s morálním základem, s dostatečným sebevědomím a odvahou, která jde ruku v ruce s pokorou a slušností. K příležitosti tohoto výročí jsou připraveny oslavy 30 let demokracie a svobody, na které vás srdečně zvu. Dovoluji si jednu akci vyzdvihnout, a to besedu s Václavem Malým, která se uskuteční v úterý 19. 11. v Divadle J. K. Tyla. Děkuji tímto panu Milanu Hruškovi, komisi rady města pro kulturu a spolkovou činnost a MKS za to, že pro nás tento sváteční program připravili. Přesný program najdete na straně 2 tohoto zpravodaje a na webu města.
Přeji vám všem hezký listopad, mnoho slunečných dnů a věřím, že si při příležitosti 30. výročí svobody a demokracie v naší zemi najdete chvilku k zamyšlení.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města

Starší články

25. září 2019
Říjnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,dovolte mi, abych vám opět po měsíci přinesl několik informací z radnice.V měsíci září proběhla řada oprav a také jsme pokročili v některých investicích. Jistě jste si všimli nových chodníků ve Lhotě u školy, je dokončena část chodníku Na Skalce, chodníky v ulici Větrník a Generála Kratochvíla a započala výstavba nového chodníku od brány kempu Brodský na hráz. Tuto dotovanou výstavbu bude provádět firma Silvagro s.r.o. za vysoutěženou cenu 1,2 mil Kč. Dále je započato
26. srpna 2019
Slovo starosty na září
Vážení občané našeho města,opět se vám dostává do rukou zpravodaj našeho města, tentokrát po prázdninové odmlce. Dovolte mi, abych se krátce vrátil do června tohoto roku a i pomocí našeho zpravodaje všem účinkujícím a reprezentujícím naše město při setkání Kostelců, tentokrát v Kostelci u Jihlavy, poděkoval. Děkuji městské dechovce, pěveckým sborům pod vedením paní Kubečkové za to, že pomohli v tomto osmkrát menším Kostelci výrazně obohatit kulturní program této akce. Děkuji za reprezentaci stř
24. června 2019
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané,dostává se vám do rukou prázdninové dvojčíslo zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace o dění v našem městě.Léto v Červeném Kostelci je spojeno s venkovními mezinárodními festivaly. Ten metalový máme za sebou a ten folklorní nás v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou žánrů snad nemůže být větší a oba tyto festivaly k našemu městu již řadu let patří. Na tom metalovém jsem se byl osobně podívat a mohu vám říci, že organizace tohoto festivalu je na profesionální úrovni
31. května 2019
Rekonstrukce Jiráskovy ulice se odkládá na příští rok
Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje poskytl aktuální informace.Nejprve si vás dovolím informovat o již dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém řízení na provedení rekonstrukce této 2,6 km dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výběrového řízení, organizovaného Královéhradeckým krajem se přihlásila jedna firma, která nesplnila požadavky výběrového řízení, protože nabídla příliš vysokou cenu. Z tohoto důvodu
26. dubna 2019
Májové slovo starosty
Vážení občané našeho města, jako každý měsíc za posledních čtyři a půl roku otvírám svým článkem pro vás tento městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím místem v Královéhradeckém kraji v kategorii celobarevného zpravodaje. Rád bych touto cestou právě přes úvodník zpravodaje poděkoval redaktorům za jejich práci. Děkuji Oldřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby neztratil nic na svém lesku a byl se svými informac
27. března 2019
Dubnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět se vám pokusím úvodním článkem tohoto zpravodaje přiblížit aktuální dění na radnici a připomenout některé události.Jak jsem již psal v minulém čísle, momentálně vrcholí příprava stavební sezony. Máme kompletně vybrané dodavatele oprav naplánovaných pro tento rok jak u domů, bytů, tak u chodníků. Zbývá vybrat dodavatele pro stěžejní investiční akci letošního a příštího roku, a to rekonstrukci Jiráskovy ulice. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na konci dubna a věřím
25. února 2019
Březnové slovo starosty
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje vám poskytnout aktuální informace.Únor byl tradičně měsícem rekapitulace minulého roku a zároveň měsícem příprav nové stavební sezony. Během února jsem navštívil celou řadu spolků a rád jsem na členských schůzích zaznamenal bohatou spolkovou činnost. Jsem rád, že je v našem městě tak pestrá nabídka zájmových činností a moc mě těší, že zavedený dotační program spolkům opravdu pomáhá. O městských dotacích
31. ledna 2019
Únorové slovo starosty města
Vážení občané našeho města,opět využívám úvodníku tohoto zpravodaje, abych vám poskytl další informace o dění v našem městě.Již tradičně se nejprve vrátím k událostem minulého měsíce. V polovině ledna jsme na jednání zastupitelstva schválili smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem o společném postupu realizace rekonstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná akce je naplánována na roky 2019 a 2020. V březnu, po výběrovém řízení, bychom měli znát dodavatele stavby a předpokládám, že v dubnu ne
2. ledna 2019
V letošním roce nás čeká řada investičních akcí
Vážení občané našeho města,věřím, že jste prožili Vánoce a konec roku 2018 dle vašich představ a odpočinuli jste si. Rád bych v rámci ohlédnutí do prosince loňského roku poděkoval městskému kulturnímu středisku a všem, kteří se podíleli na kulturním programu a vánoční výzdobě v našem městě.Vstupujeme do nového roku a čeká nás plno práce. 6. 12. 2018 zastupitelstvo našeho města schválilo rozpočet na rok 2019. V tomto roce budeme i nadále pokračovat v opravách městských bytů, bude se opravovat Do
14. prosince 2018
Předvánoční slovo starosty a vánoční přání
Vážení občané našeho města,opět si dovoluji na začátku nového volebního období předstoupit před vás pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje.Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího zastupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zvolili jsme městskou radu, místostarostu a starostu. Spolupráce koaličních partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční smlouvě a programovém prohlášení, které si můžete přeč
31. října 2018
Srdečně vás zvu 17. listopadu na připomenutí dne boje za svobodu a demokracii
Vážení občané našeho města,slovo starosty města, které právě čtete, je psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na založení naší republiky, ohlížíme se 100 let nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti. Menší přelomové období je také v našem městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města a podle výsledků povolebního vyjednávání a dohod bude zvolena rada města, místostarosta a starosta. Jak se říká – bližší košile než kabát – tak začnu tou košilí, n