Životní situace

9. května 2022
Dětská skupina "Vlnka"
Dětská skupina VlnkaPředstavujeme zařízení pravidelné péče o děti ve věkovém rozpětí od 2 do 6 let. Kolektiv tvoří maximálně 12 dětí. Přítomny jsou tři pečující osoby (podle počtu dětí ve skupině), platné podle zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální, zdravotnické profese či kvalifikace chůva. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který
7. června 2022
Informace k OSPOD
Informační leták pro rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu nezletilých dětíRozsah sociálně právní ochrany dětíCO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?Jedná se o činnost spočívající především:v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.NA K
23. srpna 2013
Kolaudační rozhodnutí
Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení a byly pravomocně povoleny před účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. před 1.1.2007, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení se provede podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
23. srpna 2013
Kolaudační souhlas
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, jestliže se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou.
23. srpna 2013
Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Záměr odstranit stavbu je vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu. K odstranění staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, není třeba ohlášení odstranění s výjimkou staveb nadzemních a podzemních komunikačních vedení sítí elektronických komunikací, podzemních a nadzemních vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvodů tepelné energie a vedení sítí veřejného osvětlení nebo staveb, v nichž je přítomen azbest. Jejich odstranění je stavebník povinen ohlásit vždy.
23. srpna 2013
Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují ke svému provedení stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
23. srpna 2013
Oznámení o užívání stavby
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu, jestliže se nejedná o stavbu, která vyžaduje kolaudační souhlas.
6. května 2020
Oznámení shromáždění
Konání shromáždění je povinen písemně oznámit příslušnému úřadu jeho svolavatel tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň pět dnů předem, viz. zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Případem, kdy je kratší doba odůvodněná, může být shromáždění reagující na aktuální dění, např. protest proti odvolání vlády. Odůvodněnost oznámení podaného v kratší než pětidenní lhůtě, je v konkrétním případě plně na posouzení úřadu.Za právn
2. května 2024
Prohlášení o volbě druhého jména
Prohlášení o volbě druhého jménaOd 1. 7. 2001 může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.Kdo je oprávněn v této věci jednat:Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.Podmínky a postup řešení:Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhé
2. května 2024
Příjmení po rozvodu manželství
Příjmení po rozvodu manželstvíManžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.Podmínky a postup řešení:Oznámení se činí písemně nebo ústně do protokolu u kt
23. srpna 2013
Stavební povolení
Stavby je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení, pokud nespadají do režimu podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ani do režimu podle § 104 stavebního zákona, tj. jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, které vyžadují ke svému provedení ohlášení stavebnímu úřadu.
13. března 2024
Trvalý pobyt
Hlášení trvalého pobytuObčan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním. Kdo je oprávněn v této věci jednat:Občan ČR starší 15 let, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, nebo pěstoun. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí zm