Životní situace

10. září 2019
Informace k OSPOD
Informační leták pro rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu nezletilých dětí       Rozsah sociálně právní ochrany dětíCO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?Jedná se o činnost spočívající především:v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodi
23. srpna 2013
Kolaudační rozhodnutí
Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení a byly pravomocně povoleny před účinností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. před 1.1.2007, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení se provede podle dosavadních právních předpisů, tj. podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
23. srpna 2013
Kolaudační souhlas
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, jestliže se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou.
23. srpna 2013
Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Záměr odstranit stavbu je vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu. K odstranění staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, není třeba ohlášení odstranění s výjimkou staveb nadzemních a podzemních komunikačních vedení sítí elektronických komunikací, podzemních a nadzemních vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvodů tepelné energie a vedení sítí veřejného osvětlení nebo staveb, v nichž je přítomen azbest. Jejich odstranění je stavebník povinen ohlásit vždy.
23. srpna 2013
Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují ke svému provedení stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
23. srpna 2013
Oznámení o užívání stavby
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu, jestliže se nejedná o stavbu, která vyžaduje kolaudační souhlas.
23. srpna 2013
Stavební povolení
Stavby je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení, pokud nespadají do režimu podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ani do režimu podle § 104 stavebního zákona, tj. jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, které vyžadují ke svému provedení ohlášení stavebnímu úřadu.
23. srpna 2013
Územní rozhodnutí
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
23. srpna 2013
Územní souhlas
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
23. srpna 2013
Změna v užívání stavby
Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je podle § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
31. července 2013
Zvláštní příjemce důchodu
Ustanovení zvláštního příjemce důchoduTuto možnost mohou využít ti občané, kteří žijí ve vlastní  domku nebo bytě, rádi by v něm zůstali, ale jejich zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni přijímat důchod a disponovat s ním. Obdobně mohou tuto možnost využít i děti, které nechtějí své staré rodiče umístit v domově důchodců nebo jiné
12. listopadu 2019
Žádost o přidělení bytu
1. Popis Žádost o pronájem městského bytu. 2. Základní informace k životní situaci Město Červený Kostelec pronajímá byty ve svém vlastnictví na dobu určitou, a to za podmínek daných příslušnými zákony. 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o byt může podat kterýkoliv zletilý občan ČR, jakož i cizinec, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situacePodmínkou je úplně a řádně vyplněný for