Životní situace

28. ledna 2020
Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
Určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičůK narozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičůKdo je oprávněn v této věci jednat:Rodiče dítěte.Prohlášení nezletilého rodiče musí být učiněno vždy před soudem.Podmínky a postup řešení:V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit společně na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:O
28. ledna 2020
Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičůK nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.Kdo je oprávněn v této věci jednat:Rodiče dítěte.Podmínky a postup řešení: K nenarozenému dítěti lze za určitých podmínek před kterýmkoliv matričním úřadem určit otcovství „Souhlasným prohlášením rodičů k dosud nenarozenému dítěti“. Součástí zápisu je i prohlášení o příjmení dítěte, na kterém se rodiče
29. ledna 2020
Uzavření manželství
Uzavření manželstvíManželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.Kdo je oprávněn v této věci jednat:Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.Podmínky a postup řešení:V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a př
23. srpna 2013
Územní rozhodnutí
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
23. srpna 2013
Územní souhlas
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
29. ledna 2020
Vydání duplikátu matričního dokladu
Vydání duplikátu matričního dokladuVydání druhopisu rodného, oddacího, úmrtního listu Kdo je oprávněn v této věci jednat:Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnuci), zplnomocnění zástupci. Fyzická osoba, která prokáže, že doklad potřebuje k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Podat žádost o vydání druhopisu matričního dokladu oso
28. ledna 2020
Změna jména a příjmení
Změna jména a příjmeníJméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.Kdo je oprávněn v této věci jednat:Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR. Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.Podmínky a postup řešení:Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu jména na jmé
23. srpna 2013
Změna v užívání stavby
Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je podle § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.
31. července 2013
Zvláštní příjemce důchodu
Ustanovení zvláštního příjemce důchoduTuto možnost mohou využít ti občané, kteří žijí ve vlastní  domku nebo bytě, rádi by v něm zůstali, ale jejich zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni přijímat důchod a disponovat s ním. Obdobně mohou tuto možnost využít i děti, které nechtějí své staré rodiče umístit v domově důchodců nebo jiné
15. září 2020
Žádost o přidělení bytu
1. Popis Žádost o pronájem městského bytu. 2. Základní informace k životní situaci Město Červený Kostelec pronajímá byty ve svém vlastnictví na dobu určitou, a to za podmínek daných příslušnými zákony. 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost o byt může podat kterýkoliv zletilý občan ČR, jakož i cizinec, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situacePodmínkou je úplně a řádně vyplněný for
8. listopadu 2019
Žádost o přijetí do DPS
Přijímání žádostí na umístění do domu s pečovatelskou službouV průběhu svého života se může člověk dostat do situace, kdy zjistí, že i když není ještě plně odkázán na péči druhých, nedokáže si už sám zajistit některé své potřeby a žádat o pomoc příbuzné nebo dětí, není z různých důvodů možné. Jedním ze způsobů, jak tento problém řešit, je požádat o umístění do domu s pečovatelskou službou.V našem městě jsou k dispozici dva domy tohoto typu, které jsou z hlediska vybavení a poskytování služeb sr
28. ledna 2020
Ženská příjmení v mužském tvaru
Ženská příjmení v mužském tvaruPříjmení se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.Kdo je oprávněn v této věci jednat:Žena o jejíž příjmení se jedná. Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví.Podmínky a postup řešení:Při zápisu uzavření manželství : Na základě žádosti ženy o užívání příjmení v mužském tvaru jde-li o: a) cizinku b)