Znaky a symboly města

Při slavnostním aktu 14. června 1995 v Parlamentu ČR převzal starosta Červeného Kostelce znak a prapor města. Od té doby je znak používán na úředních papírech městského úřadu a při oficiálních a kulturních akcích města, prapor je vyvěšován na náměstí při všech státních svátcích a slavnostních příležitostech, je jím označena budova městského úřadu. K těmto symbolům nutno přiřadit i pečetidlo, jehož replika podle originálu z roku 1680 byla zhotovena ve stejném roce.

Do r. 2013 byla pravidelná hlášení městského rozhlasu uváděna oficiální znělkou červenokosteleckého rodáka Jiřího Kožnara.

4. května 2016
Jednotný vizuální styl města
Město Červený Kostelec se rozhodlo hledat nejvhodnější jednotný vizuální styl prostřednictvím veřejné soutěže ve druhé polovině r. 2015. Tento typ soutěže umožňuje soustředit se na estetické kvality návrhů. Zárukou kvality byla sedmičlenná hodnoticí komise, složená z těchto odborníků a lidí zainteresovaných v této problematice: Petr Vlček, grafik Zuzana Viková, výtvarnice Viktor Vlach, architektAndrea Vojtěchová, grafičkaRostislav Petrák, starosta městaTomáš Kábrt, odbor informatiky MěÚ Červený
1. srpna 2014
Pečeť
V publikacích pojednávajících o dějinách Červeného Kostelce se běžně reprodukuje otisk kosteleckého pečetidla z roku 1680, který je uložen v Archivu Národního muzea v Praze (tzv. Eichlerova sbírka z let 1825–1834). Toto pečetidlo (o průměru 37 mm, železné, s železným válcovým, 106 mm dlouhým držadlem, ke konci zploštělým), které mělo být uloženo
5. května 2015
Prapor
Podle § 5 zákona České národní rady č. 410/1992 Sb. o obcích, „není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, mohou obce, jejich orgány a organizace užívat znak a prapor obce“. Nemá-li obec např. prapor, může jí jej na jejich návrh předsednictvo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělit.Z grafických návrhů na prapor města Červeného Kostelce je velmi obtížné vybrat nejvhodnější. Snad nejlépe by vyhovoval návrh dr. Pokorného: modrý list s červeným pruhem uprostřed a v něm tři bílé křížky.
5. května 2015
Znak
Kostelec pravděpodobně získal právo pečeti těsně před rokem nebo v roce 1680, kdy si nechal zhotovit pečetidlo, jehož pečetní obraz začal později používat jako znak. Je možno předpokládat, že se tak stalo až někdy kolem poloviny 19. století. Nejstarší známé vyobrazení znaku nacházíme v práci V. R. Widimského (Städtewappen des oesterreichischen Kaisestaates I, Wien 1864, č. 237), který jej popisuje takto (volný překlad): „Na modrém štítě stříbrný kostel s červenou sedlovou střechou průčelím obrá