Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec - chodník podél silnice III/3039

Registrační číslo projektu               CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011022

Název projektu                                Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec                                                                           - chodník podél silnice III/3039

Celkové výdaje projektu:                1 680 010,17 Kč

Celkové způsobilé výdaje:              1 052 631,57 Kč

Příspěvek EU:                                   999 999,99 Kč

Rozpočet města:                               680 010,18 Kč

Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 5 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP – Bezpečná doprava“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec - chodník podél silnice III/3039“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 052 631,57 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 999 999,99 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu města. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019.

Cílem projektu je výstavba nového chodníku podél komunikace III/3039 ve městě Červený Kostelec - od vstupu do kempu Brodský směrem na hráz. Realizací projektu se očekává zvýšení bezpečnosti uživatelů pěší a veřejné hromadné dopravy a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Budou realizovány prvky zvyšující bezpečnost dopravy a prvky zajišťující bezbariérovost celého navrhovaného řešení.

 

Více informací k akci naleznete v sekci Investiční akce - Prodloužení chodníku Brodský.